SuzelleDIY Introduction to Recycling

 

SuzelleDIY’s recycling guide. Because anybody can.

How To Recycle Video Series

Learn how to recycle at home. Now readily available in English, Xhosa, Sesotho, Zulu and Afrikaans.

Episode 1 - Why do we recycle?
Episode 2 - How to recycle in 3 easy steps
Episode 3 - Understanding the recycling symbols
Episode 4 - Products that can't be put into your clear bag
Episode 5 - Understanding what is made from recycled plastics
Kutheni sisebenzisa inkunkuma kwakhona?
Ukuqonda iimpawu zokusetyenziswa kwenkunkuma kwakhona
Ungayisebenzisa njani inkunkuma kwakhona? Oko kucaciswe ngamanyathelo ama-3 alula
Iimveliso ezingenakho ukusetyenziswa kwakhona
Ukuqonda ukuba kwenziwa ntoni ngeeplastiki ezisetyenziswa kwakhona
Hobaneng ha re resaekela
Ho utlwisisa matshwao a ho resaekela
Tsela ya ho resaekela e hlaloswa ka mehato e 3 e bonolo
Dihlahiswa tse sa resaekelweng
Ho utlwisisa tse etswang ka polasetiki e resaeketsweng
Kungani sisebenzisa kabusha imfucuza?
Ukuqonda izimpawu zokusebenzisa kabusha imfucuza
Ukuthi ungayisebenzisa kanjani kabusha imfucuza kuchazwa ngezinyathelo ezilula ezi-3
Imikhiqizo engeke ikwazi ukusebenziseka kabusha
Ukuqonda ukuthi kwenziwani ngamaplastiki asetshenziswe kabusha
Hoekom herwin ons?
Hoe om te herwin verduidelik in 3 maklike stappe
Maak sin van herwinningsimbole
Produkte wat nie herwin kan word nie
Verstaan wat gemaak word van herwinde plastiek

More Interesting Videos

Real People. Real Jobs. Recycle
The Secret Life of Recycled Plastics
Polyco Thank You
The life cycle of a milk bottle